АРХИТЕКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) трайно навлизат във всички области на социалния и икономическия живот и дейността на административните органи.

Чрез изграждане и развитие на електронно управление (ЕУ) се цели подобряване качеството на административното обслужване и повече публичен контрол върху дейността на административните органи.


Настоящият документ представлява резюме на Архитектурата на електронното управление на Република България – общо описание, за нейното представяне на по-широк кръг държавни служители, граждани и бизнес. Документът съдържа кратко описание на архитектурата, структурирано в три аспекта – функционална архитектура, системна архитектура и технологична архитектура.

Файлове
АЕУ КО 1.5 11 04 2019 пуб.pdf

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран