Оперативна програма "Добро управление"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление.

Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Централна администрация, областни и общински администрации,

Институт за публична администрация,

Агенция по обществени поръчки

Сметна палата,

Дипломатически институт към министъра на външните работи,

Академия на МВР,

Институт по психология-МВР

Национално сдружение на общините в Република България,

граждански организации и техни обединения,

социално-икономически партньори Съдебна система,

Висш съдебен съвет,

неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието


ЗА НАС:

Управляващ орган на програмата е дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет.

Ръководител на Оперативна програма "Добро управление" и директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет е г-жа Ирена Първанова.


АДРЕС:

Администрация на Министерския съвет бул. "Княз Ал. Дондуков" №1 гр. София, пк.1594


КОНТАКТИ:

тел.: +359 2 940 36 52 email: opgg@government.bg pdfКонтакти на служителите от дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет


БАНКОВА СМЕТКА НА УО НА ОПДУ:

Титуляр: АМС – ЕСФ – ОПДУ

IBAN: BG23 BNBG 9661 3200 1890 01 BIC: BNBGBGSD


КОНТАКТ ЗА НЕРЕДНОСТИ:

opgg-irregularities@government.bg

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран