Нормативна база

Публикации: 10
Одобрена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ със Заповед № ДАЕУ-5040-11.04.2019 г.
Публикувано: 15.12.2019
Този файл се използва при подаване на заявка за регистрация на администратор на организация в Портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи. Изисква се файлът да бъде подписан с електронния подпис на организацията, за която кандидатства администраторът.
Публикувано: 31.07.2019
Наредбата се прилага по отношение на дейността по предоставянето на електронни административни услуги и на информационните системи на административните органи по чл. 1, ал. 1 ЗЕУ, доколкото в закон не е предвидено друго.
Публикувано: 18.07.2019
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между [...]
Публикувано: 17.07.2019
Националната програма за развитие: България 2020 е интегриран документ, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020" и националните приоритети на България.
Публикувано: 17.07.2019
Визията на електронното управление в Република България до 2020 г. предвижда да бъдат: • Въведени ефективни бизнес модели в работата на администрацията – от рутинни дейности, към услуги за гражданите и бизнеса; • Изградена цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със [...]
Публикувано: 17.07.2019
Визията на електронното управление в Република България до 2020 г. предвижда да бъдат: • Въведени ефективни бизнес модели в работата на администрацията – от рутинни дейности, към услуги за гражданите и бизнеса; • Изградена цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със [...]
Публикувано: 17.07.2019
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2014-2020 г. включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г., както и отговорнит[...]
Публикувано: 17.07.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран