Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.)

С наредбата се определят:

1. стандартът за единно време - по чл. 6 от Закона за електронното управление (ЗЕУ);

2. условията и редът за представянето на информацията за съгласуване в рамките на бюджетния процес - по чл. 7г, ал. 6 ЗЕУ;

3. редът за водене на регистрите на проектите и дейностите и на информационните ресурси - по чл. 7д и 7е ЗЕУ;

4. допълнителните набори от данните за публикуване - по чл. 7п ЗЕУ;

5. общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги - по чл. 12, ал. 4 ЗЕУ;

6. начините за електронни разплащания по предоставянето на електронни административни услуги - по чл. 12, ал. 5 ЗЕУ;

7. техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронните административни услуги и политиките на доставчиците на електронни административни услуги за използваните графични и други интерфейси на информационните системи - по чл. 17, ал. 1 ЗЕУ;

8. допълнителните начини за подаване на електронни документи и изявления от граждани и организации - по чл. 20, т. 3 и чл. 36, ал. 2 ЗЕУ;

9. форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи - по чл. 21 ЗЕУ;

10. методите за установяване на интегритета и авторството на електронните изявления - по чл. 22, ал. 4 ЗЕУ;

11. дейността на посредниците при електронни административни услуги - по чл. 24а ЗЕУ;

12. изискванията за електронен адрес за получаване на електронна административна услуга - по чл. 26 ЗЕУ;

13. случаите, в които електронно изявление се смята за получено от доставчика на електронни административни услуги - по чл. 32 ЗЕУ;

14. начините за потвърждаване на получаването на електронно изявление - по чл. 34, ал. 4 ЗЕУ;

15. редът за съхраняването на електронни документи - по чл. 38, ал. 2 ЗЕУ;

16. условията за автоматизиран обмен на електронни документи като вътрешни електронни административни услуги - по чл. 41 ЗЕУ;

17. редът за водене на регистъра на стандартите - по чл. 47 ЗЕУ;

18. редът за водене на регистъра на информационните обекти и стандартът за тяхното описание - по чл. 48 ЗЕУ;

19. редът на вписване на информационните обекти - по чл. 49 ЗЕУ;

20. редът за периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните - по чл. 58а, т. 8 ЗЕУ; 21. специфични изисквания към информационните системи - по чл. 58а, т. 10 ЗЕУ.

Файлове
Наредба за общите изисквания към информационните системи.pdf

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран