Порталът е разработен в рамките на дейност 3 от проект № BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Проектът се изпълнява в рамките на мярка № 2 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.
Порталът е разработен в изпълнение на разпоредбите на Раздел IV и Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Награда на за принос през 2020 г. за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“.
Последни завършени софтуерни разработки: 19
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиЛиценз
92Интеграционен слой на ЕУ - ESBинтерфейс Държавна агенция "Електронно управление" "АЙ БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ" ДЗЗД
EUPL (European Union Public License)
90Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на отводитеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
MIT License
89Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на рискаweb-услуга Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ АД
EUPL (European Union Public License)
88Публичен електронен регистър на проектите и дейностите и Информационна система за бюджетен контролАИС Държавна агенция "Електронно управление" ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
LGPL (Lesser General Public License)
87Единен регистър на вещите лицаАИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
84Електронна библиотекабиблиотека Агенция по заетостта СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
83Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдиеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
MIT License
82Информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбинаАИС Национален център за информация и документация Джи Ди Би Сол ООД
MIT License
81Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услугиАИС Национален център за информация и документация ДУО СОФТ ЕООД
EUPL (European Union Public License)
80Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованиетоАИС Национален център за информация и документация СТОУН КОМПЮТЪРС АД
EUPL (European Union Public License)
74Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услуга Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
73Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
72"Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен центърАИС Агенция за устойчиво енергийно развитие Дигитални решения ДЗЗД
GPL (General Public License) 3.0
71Работим за хората - укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политикиАИС Институт по публична администрация СИЕЛА НОРМА АД
New BSD license
69Платформа за регистрация и участие в процедура на избор на членове на Съвета за развитие на гражданското обществоАИС Министерски съвет и неговата администрация ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД
EUPL (European Union Public License)

Видеоматериали

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран