Регистри и АИС

Публикации: 3
Регистърът е рaзработен по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, финансиран по ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Публикувано: 28.07.2019
Регистърът е изграден по проект BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Публикувано: 28.07.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран