Регистър на информационните ресурси

Основната цел на регистъра е да автоматизира дейностите по извършване на инвентаризация на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ) на централните, областните и общинските администрации, без тази на сектор „Правосъдие“, за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., оптимизиране на разходите и изграждане на средата за електронно управление.

В допълнение, системата ще подпомогне за подобряване на следните процеси:

  • Осигуряване на данни за бъдещи стратегически интервенции чрез съставяне на „карта“ на ИКИ на администрацията към настоящия момент за нуждите на електронното управление;
  • Създаване на предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на системата на електронното управление;
  • Извършване на пълен преглед на състоянието на ИКТ, информационните системи и свързани с тях услуги на администрациите в Република България.

Обобщените данни могат да бъдат използвани за оценка на необходимия капацитет и ресурси за обслужване на наличните процеси, както и за сравнителна оценка относно желаното състояние в контекста на предвижданите реформи.

По този начин ще се отговори и на потребността от анализи за осигуряване на допълнителна техника за дигитализация и централизация на информационните масиви с оглед въвеждане изискванията за е-управление и секторните стратегии към него.

Достъп до регистъра имат само потребители, оторизирани да качват и публикуват информация.

Вход към регистъра

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран