Порталът е разработен в рамките на дейност 3 от проект № BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Проектът се изпълнява в рамките на мярка № 2 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.
Порталът е разработен в изпълнение на разпоредбите на Раздел IV и Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Награда на за принос през 2020 г. за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“.
Грамота на за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“
Последни завършени софтуерни разработки: 31
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиЛиценз
136Технически протокол за СЕОСинтерфейс Държавна агенция "Електронно управление" СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
135Разработване на Система за управление на националните инвестицииweb-услуга Министерски съвет и неговата администрация ОБЕДИНЕНИЕ ДА-СИ
EUPL (European Union Public License)
134Система за сигурно елетронно връчванеweb-услуга Държавна агенция "Електронно управление" СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
130Интеграция на ИС еПлащане с Централен ВПОС терминалweb-услуга Държавна агенция "Електронно управление" ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД
EUPL (European Union Public License)
113Информационна система "Лицензиране и регистри на КРС"АИС Комисия за регулиране на съобщенията ТехноЛогика ЕАД
EUPL (European Union Public License)
111Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)АИС Държавна агенция "Електронно управление" МАПЕКС АД
EUPL (European Union Public License)
97Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събраниеАИС Администрация на Народното събрание Индекс България
LGPL (Lesser General Public License)
96Надграждане на Регистъра на висшите училищаАИС Национален център за информация и документация Джи Ди Би Сол ООД
EUPL (European Union Public License)
95Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услугиАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Apache License 2.0
94Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернетАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Apache License 2.0
93Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роумингАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Apache License 2.0
92Интеграционен слой на ЕУ - ESBинтерфейс Държавна агенция "Електронно управление" "АЙ БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ" ДЗЗД
EUPL (European Union Public License)
91Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)АИС Агенция по обществени поръчки ДЗЗД Консорциум "ЕОП България"
EUPL (European Union Public License)
90Разработване на електронен публичен регистър на отводитеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
EUPL (European Union Public License)
89Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на рискаweb-услуга Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ АД
EUPL (European Union Public License)

Видеоматериали

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран