Порталът е разработен в рамките на дейност 3 от проект № BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Проектът се изпълнява в рамките на мярка № 2 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.
Порталът е разработен в изпълнение на разпоредбите на Раздел IV и Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Последни завършени софтуерни разработки: 14
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиЛиценз
84Електронна библиотекабиблиотека Агенция по заетостта СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
83Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдиеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
MIT License
82Информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбинаАИС Национален център за информация и документация Джи Ди Би Сол ООД
MIT License
81Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услугиАИС Национален център за информация и документация ДУО СОФТ ЕООД
EUPL (European Union Public License)
80Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованиетоАИС Национален център за информация и документация СТОУН КОМПЮТЪРС АД
EUPL (European Union Public License)
74Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услуга Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
73Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
EUPL (European Union Public License)
72"Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен центърАИС Агенция за устойчиво енергийно развитие Дигитални решения ДЗЗД
GPL (General Public License) 3.0
71Работим за хората - укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политикиАИС Институт по публична администрация СИЕЛА НОРМА АД
New BSD license
69Платформа за регистрация и участие в процедура на избор на членове на Съвета за развитие на гражданското обществоАИС Министерски съвет и неговата администрация ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД
EUPL (European Union Public License)
63Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“АИС Министерство на правосъдието АБАТИ АД
MIT License
61Портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системиАИС Държавна агенция "Електронно управление" Индекс България
LGPL (Lesser General Public License)
60Портал за работа в държавната администрацияАИС Министерски съвет и неговата администрация Индекс България
LGPL (Lesser General Public License)
59Платформа за достъп до обществена информацияАИС Министерски съвет и неговата администрация Индекс България
LGPL (Lesser General Public License)

Видеоматериали

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран